Raad Amsterdam laat haar tanden zien

Gemeenteraad geeft stevig signaal af dat de politie sneller en beter moet optreden tegen etnisch profileren.

Gepubliceerd: 16 Jul 2019

Afgelopen donderdag nam de Amsterdamse gemeenteraad meerdere moties aan. De moties volgden op een onderzoek dat Bureau Beke deed naar de aanpak van etnisch profileren in Amsterdam. Die aanpak, zo bleek, is te vrijblijvend en het effect is onduidelijk. Voorafgaand aan de eerste bespreking in de commissie Algemene Zaken schreven wij samen met Amnesty Nederland een artikel in het Parool. Ook werden we gevraagd om in te spreken in de gemeenteraad. Donderdag 11 juli j.l. werd er gestemd over de ingediende moties. De uitkomst van die vergadering was dat de gemeenteraad een aantal moties aannam die met klem ontraden waren door de burgemeester. De raad geeft met alle aangenomen moties een stevig signaal af dat de politie sneller en beter moet optreden tegen etnisch profileren.

Hieronder volgt een overzicht van alle aangenomen moties mbt etnisch profileren.

1. Stoppen met proactief controlerenVerzoekt het college van burgemeester en wethouders er bij de hoofdofficier van justitie en politie op aan te dringen om geen proactieve verkeerscontroles, met uitzondering van alcoholcontroles, uit te voeren zolang leidinggevenden er niet op kunnen toezien dat de politiecontroles uitgevoerd worden conform het handelingskader proactief controleren. Hier de hele tekst. Deze motie werd ontraden door de burgemeester maar alsnog door de meerderheid van de raad gesteund.

2. Controle Alt Delete betrekken als partnerVerzoekt het college van burgemeesters en wethouders Controle Alt Delete te betrekken als kritische gesprekspartner bij het traject omtrent het monitoren van de resultaten van het 'Plan van aanpak - Professioneel controleren'. Hier de hele tekst. De politie stelde in het plan van aanpak voor om zelf dialoogbijeenkomsten te gaan organiseren de komende tijd. De volgende motie is daarom ook interessant:

3. Betrekken maatschappelijke partnersVerzoekt het college van burgemeesters en wethouders bij de organisatie en invulling van de dialoogbijeenkomsten samen op te trekken met een vertegenwoordiging van de niet-westerse gemeenschappen van Amsterdam (denk aan belangenbehartigers, lokale (sociaal)maatschappelijke organisaties, culturele stichtingen etc.) en gebruik te maken van hun netwerken om: 1) de dialoogbijeenkomsten onder de aandacht te brengen van hun achterban, 2) daarnaast de meldingsbereidheid te verhogen en 3) daarmee ook de bekendheid van de meldpunten te bevorderen. Hier de hele tekst.

4. Specifieke toepassing proactieve controleVerzoekt het college van burgemeesters en wethouders in de driehoek, de politie en het OM (eventueel in overleg met de Nationale Politie) te verzoeken proactieve verkeerscontroles alleen toe te passen indien:− er sprake is van een overtreding of een vermoeden van een (verkeers)misdrijf;− o.b.v. een persoonsgerichte aanpak (bijv. top600);− o.b.v. dynamische verkeerscontrole;− o.b.v. recente relevante politie-informatie (< 1 jr) en/of antecedenten (<3 jr) opgevraagd via MEOS;− o.b.v. recente relevante politie-informatie over het voertuig (<1 jr);− o.b.v. a-selectie (100% of bijv. elke 3e-bestuurder);− o.b.v. een inzetopdracht vanuit de briefing of georganiseerde controle; 2− Bovenstaande op te nemen in het handelingskader 'proactief controleren', eventueel in een eigen lokaal (Amsterdams) handelingskader 'proactief controleren'. Hier de hele tekst.

5. Invoering MEOS versnellenVerzoekt het college van burgemeesters en wethouders met de driehoek in overleg te gaan, op welke manier de MEOS app zo snel mogelijk gebruikt kan gaan worden, opdat politiecontroles in de regio Amsterdam gemonitord kunnen worden en Amsterdam aan te bieden als pilot-gemeente voor het gebruik van de MEOS-app. Hier de hele tekst.

6. Verbetering zichtbaarheid meldpuntenVerzoekt het college van burgemeester en wethouders zowel in de driehoek als in de verdere gesprekken met de (nationale) korpschef te pleiten voor aparte social mediakanalen (Twitter, Instagram en Facebook) van de meldpunten die bedoeld zijn om etnisch profileren te melden. Hier de hele tekst. Dit gaat om het meldpunt van MDRA, maar uiteraard ook over ons meldpunt.

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld