Over ons

Het team van Controle Alt Delete zet zich in voor eerlijke en effectieve wetshandhaving en strijdt tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld.

Wie zijn wij?

Controle Alt Delete (CAD) is een initiatief van IZI Solutions. Ons CAD team bestaat uit vaste krachten, vrijwilligers en mensen die als ogen en oren fungeren. Een vaste samenwerkingspartner is Amnesty Nederland. Daar waar mogelijk wordt er nauw samengewerkt met andere mensenrechtenorganisaties en grassroots bewegingen.

We zijn onafhankelijk en kiezen zelf met wie we wel en niet samenwerken of in gesprek gaan. Praktisch betekent het dat er niemand is die zegt wat CAD moet doen. De grenzen worden gesteld door de wet en door wat betamelijk is. Voor institutionele partijen zoals het ministerie Justitie & Veiligheid en de politie stellen we ons graag op als een kritische gesprekspartner die problemen agendeert en oplossingen aanreikt. Iedereen die onze missie omarmt zien we als een bondgenoot.

Wat is onze missie?

Onze missie is dat wetshandhavers niet etnisch profileren, dat zij minder geweld gebruiken en dat de overheid op een transparante manier verantwoording aflegt over geweldstoepassingen.

Wat doen wij?

Wij reflecteren op een kritische, constructieve en creatieve manier op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen wetshandhavende organisaties. We organiseren bijeenkomsten, (co)produceren kritische films, verzorgen lezingen, geven trainingen, schrijven blogs, bieden constructieve oplossingen ten behoeve van beleidsverandering en staan slachtoffers en nabestaanden bij waar mogelijk.

Wat hebben we bereikt?

Samen met onze samenwerkingspartners en vele Nederlanders hebben we bereikt dat de politie erkent dat etnisch profileren meer dan incidenteel voorkomt. Dat leidde er toe dat de politie beleid maakte waarin staat dat oververtegenwoordiging in de criminaliteitsstatistieken geen reden mag zijn voor een politiecontrole. Onze zorgen dat agenten het beleid niet kennen leidde ertoe dat de politieacademie onderzocht hoeveel agenten bekend zijn met het beleid.

De druk vanuit Controle Alt Delete heeft er toe geleid dat politie en justitie sinds 2020 bijhouden hoeveel burgers jaarlijks overlijden onder verantwoordelijkheid van de politie. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de mensen die de afgelopen jaren overleden zijn bij of na een aanhouding. Ook hebben we bereikt dat vanaf 2020 gemonitord wordt hoeveel agenten jaarlijks vervolgd worden vanwege geweldsincidenten. Dit alles draagt bij het transparant verantwoording afleggen over toegepast geweld.

Andere successen die we geboekt hebben zijn: in een stembusakkoord dat wij initieerden beloofden bijna alle politieke partijen - inclusief regeringspartijen - dat zij zich er voor gaan inspannen dat de overheid etniciteit niet meer gebruikt om fraude te bestrijden. Tevens is de rechtspositie van mensen die een klacht indienen over etnisch profileren met hulp van ons verbeterd. De bewijslast van etnisch profileren is door de Ombudsman bij wetshandhavers gelegd: zij moeten bewijzen dat er géén sprake was van etnisch profileren.

Contact

Je kunt contact opnemen met Controle Alt Delete door een mail te sturen naar info@controlealtdelete.nl of te bellen naar: 085-4898985 (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 18.00). Ons KvK nummer is 57779651.

Bekijk onze dossiers