De kracht van het verschil (2015)

Dit is het meest recente beleidsdocument van de nationale politie m.b.t. etnisch profileren en discriminatie.

De kracht van het verschil (2015)

De inleiding start met de ambitie dat de politie er voor iedereen wil zijn. Een plek in het hart van de samenleving is echter "niet vanzelfsprekend", gezien de grote diversiteit van Nederland. "We werken er hard aan om de ambitie er altijd en voor iedereen te zijn te blijven waarmaken". Daarna volgen vier speerpunten waar de politie aan gaat werken.

Eerste speerpunt: verbinding: “De politie is afhankelijk van informatie en vertrouwen van mensen." Ze leggen uit dat aan vertrouwen gebouwd moet worden en dat gaat de politie doen door "op nieuwe manieren het contact te zoeken." ? Eén van de manieren (en bovendien de enige manier die ze noemen) is door de netwerken binnen de politie te ondersteunen (zoals Roze in Blauw, Caribisch netwerk, etc). Ze gaan de signalen die vanuit deze netwerken komen beter opvangen, want die signalen "maken ons als politie nog bewuster van de noodzaak ons te verbinden met alle delen van de samenleving".

Tweede speerpunt: strijd tegen discriminatie: "De politie wil laten zien dat ze de strijd tegen allerlei vormen van discriminatie uiterst serieus neemt." [...]”Dat doen we door nog meer werk te maken van het beter registeren, opsporen en vervolgen van discriminatie". De vraag die hier onbehandeld blijft, is of etnisch profileren ook een vorm van discriminatie is. En zo ja, of dit valt onder de "vormen van discriminatie" die de politie serieus gaat nemen.

Derde speerpunt: werkcultuur bij de politie: “Het bestrijden van discriminatie en uitsluiting draagt bij aan een inclusieve samenleving". "We werken in onze eigen organisatie ook aan een inclusieve cultuur." "Het veranderen van een cultuur is iets dat met en door de hele organisatie moet gebeuren". De cultuur moet versterkt worden door naar elkaar te luisteren, en elkaar aan te durven spreken.

Vierde speerpunt: meer variëteit in de politieteams: "Meer variëteit [...] zorgt er voor dat we beter politiewerk leveren en vergroot het aanpassingsvermogen en de innovatiekracht." Ze gaan de komende jaren meer mensen met een "dubbele culturele achtergrond" binnenhalen en binnenhouden. Dan komt het eerste concrete target in het document: "20% van de nieuw te benoemen leidinggevenden heeft een dubbele culturele achtergrond en de helft is vrouw."

↓ Download
« Meer dossiers