Help mee

Je kan op allerlei manieren meedoen aan de beweging tegen etnisch profileren, en voor een rechtvaardige en effectieve politie!

Hier zijn een paar suggesties:

  • volg ons via facebook en twitter, en deel (en lees!) de berichten die we plaatsen. Stuur de berichten door aan de politie, gemeenteraadsleden en journalisten.
  • Schrijf je in voor onze mailinglijst, zodat je altijd direct op de hoogte bent van onze activiteiten. Dit kan je onderaan deze pagina doen.
  • Stuur de film Mohammed onderzoekt etnisch profileren door naar vrienden en familie (link)
  • attendeer je school / werk /  organisatie op Straatrechttrainingen en mogelijkheid voor filmvertoning + debat

Ken je rechten

Samen met Amnesty Nederland maakten we een snel overzicht van je rechten tegenover de politie op straat. Je kan dit downloaden (klik) of je kan onze app downloaden, waar deze info ook in staat.


 

Klacht indienen

Tips en tricks voor het indienen van een klacht of het doen van aangifte tegen een agent.

Als je ontevreden bent over het politieoptreden, dan kun je een klacht indienen of aangifte doen. Let op: als je wil dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart tegen een individuele agent, dan moet je aangifte doen. Bijvoorbeeld bij politiegeweld of onrechtmatig politieoptreden. De klachtenprocedure heeft een bemiddelend en niet-bindend karakter.

Je kunt een klacht indienen of aangifte doen over:

• de manier waarop de agent met je is omgegaan

• discriminatie door de politie

• de rechtmatigheid van het optreden.

Als je een klacht wil indienen over etnisch profileren of politiegeweld kan dat via de app van Controle Alt Delete. Wil je direct bij de politie klagen, dan moet je dit schriftelijk doen. Dat betekent digitaal, via het klachtenformulier: https://www.politie.nl/melden/klachten/digitaal-klachtformulier.html

Dit betekent dat je niet ten alle tijden het politiebureau kan inlopen om een klacht in te dienen. Alleen als je niet in staat bent om het schriftelijk te doen, moet de politie je klacht op het bureau opnemen. Als ze het te druk hebben hiervoor, kan je een afspraak met ze maken. Op sommige bureau’s wordt een utitzondering gemaakt en kan je wel op het bureau een klacht indienen. Dit gebrek aan uniformiteit zorgt regelmatig voor verwarring en boosheid bij burgers. Wees je er van bewust dat de regel is: het moet digitaal.

Klachten ouder dan 1 jaar worden niet in behandeling genomen. Als je een melding doet bij een antidiscriminatiebureau, dan kunnen zij je soms helpen om een klacht in te dienen bij de politie.

Voor het indienen van een klacht tegen een individuele agent is het van belang dat je zijn of haar dienstnummer hebt. Daarom is het belangrijk om de agent hiernaar te vragen. Mocht de agent deze niet afstaan, dan zou je hem of haar ook kunnen fotograferen of filmen. Doe dat op respectvolle wijze, en volgt vorderingen (‘bevelen’) van de politie op. Onthoud: filmen in de openbare ruimte is toegestaan zolang je het werk van de politie niet belemmert.

Procedure

De politie probeert je klacht in tien weken te behandelen. De procedure is dat de politie je eerst zal uitnodigen voor een gesprek. Als je na dit gesprek ontevreden blijft, dan kun je in tweede instantie een onafhankelijke klachtencommissie de klacht laten bekijken. Mocht je ook hierna ontevreden zijn, dan kun je de Nationale Ombudsman inschakelen. Als je geen behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek met de agent, kan je de eerste fase overslaan en direct naar de onafhankelijke klachtencommissie toe gaan.

Bedenk dat als je geen klacht indient, er geen enkele registratie bestaat van het incident. Los van de persoonlijke genoegdoening die je nastreeft, is het belangrijk om een klacht in te dienen, vanwege de signaalfunctie die hiervan uitgaat. Neem contact met ons op als je hulp nodig hebt.

Aangifte kan je doen als de agent een strafbaar feit gepleegd heeft. Bijvoorbeeld mishandeling of discriminatie. Je doet dan aangifte bij de politie, en de aangifte komt terecht bij het Openbaar Ministerie. Zij gaan vervolgens beslissen of de agent ook vervolgd moet worden. Een aangifte kun je bij elk politiebureau in Nederland indienen en die moet de politie dan ook opnemen. Het kan gebeuren dat de politie zo druk is dat er niemand beschikbaar is voor je. In dat geval kan je ter plekke een afspraak maken om de aangifte te doen.

Melden via de app

Als je via de app van Controle Alt Delete een klacht indient (over etnisch profileren, micro agressie of politiegeweld) dan bekijken wij je klacht. Indien nodig en/of als je wilt nemen we contact met je op. Vervolgens sturen we je klacht door naar de klachtenprocedure van de politie. De afdeling Veiligheid Integriteit & Klachten (VIK) neemt dan contact met je op met de vraag wat je met je klacht wilt bereiken.

Als je aangeeft dat je vooral wil dat de agent gestraft wordt, is het denkbaar dat zij je vertellen dat de klachtenprocedure daar niet voor bedoeld is. Ook zullen ze je dan mogelijk ontmoedigen om een klacht in te dienen. Onthoud dat je altijd het recht hebt om een klacht in te dienen en dat je daar geen toestemming of goedkeuring voor nodig hebt.

Controle Alt Delete heeft periodiek overleg met de politie om te monitoren wat er intern bij de politie gebeurt met de doorgestuurde klachten.

B.E.T.E.R.

Politiecontroles moeten BETER zijn: Begrijpelijk, Eerlijk, Transparant, Effectief en Rechtmatig.

BEGRIJPELIJK

Bij een controle moet de politie zich uit eigen beweging legitimeren, en vertellen wat de aanleiding en wettelijke grondslag voor de controle is. Politiemensen die burgers in staat stellen om te begrijpen wat zij doen en waarom, mogen medewerking verwachten van de burger die zij controleren.

EERLIJK

Agenten handelen op basis van te objectiveren feiten en omstandigheden ten aanzien van een individueel persoon. Een politiefunctionaris mag niet op basis van intuïtie of ervaringskennis bepaalde (groepen) mensen als ‘afwijkend’ of ‘verdacht’ aanmerken en aan een controleren onderwerpen. Politiefunctionarissen zijn zich bewust van het doorwerken van impliciete en expliciete vooroordelen tijdens politiecontroles en de politieorganisatie onderkent (in)directe discriminatie.

TRANSPARANT

Er moet systematische monitoring van politiecontroles plaatsvinden op individueel en geaggregeerd niveau. Hiermee kan de effectiviteit en doelmatigheid van het optreden worden beoordeeld. Dit heeft zowel intern als extern effect. Intern: de politieorganisatie krijgt beter inzicht in zijn eigen handelen. Extern: er kan verantwoording worden afgelegd – aan individuele burgers en de samenleving als geheel - over de inzet van middelen.

De ‘T’ staat ook voor toetsbaar: een individuele burger moet gemakkelijk beklag kunnen doen over een controle. De politie accepteert de praktijk van burgers die een opname maken van een interactie.

EFFECTIEF

Een goede controle is een controle die aantoonbaar leidt tot de opsporing van strafbare feiten en het vergroten van veiligheid. Het middel moet, ook bij iedere individuele controle, in verhouding staan tot het doel.

RECHTMATIG

De controle is gebaseerd op feiten en omstandigheden ten aanzien van een individuele burger. De controle heeft een deugdelijke wettelijke grondslag. Dat betekent dat de ene wettelijke bevoegdheid niet wordt ingezet om de rechtmatigheidstoets op de andere bevoegdheid te omzeilen.

Diensten

Controle Alt Delete heeft in samenwerking met andere partners vijf diensten ontwikkeld voor organisaties en buurten.

Buurtcafé

Kleinschalige bijeenkomsten waar we buurtjongeren en wijkteams met elkaar in contact brengen op een laagdrempelige manier in de openbare ruimte. We hebben een eigenwijze werkwijze ontwikkeld om het gesprek op gang te brengen en houden. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met info@controlealtdelete.nl

Debat

Grootschalige bijeenkomsten (200+) waar we een podium bieden aan jongeren en hun onvrede richting de politie. Jongeren, hun ouders en jongerenwerkers worden een uitlaatklep geboden voor spanningen met als uiteindelijke doel om te komen tot constructieve oplossingen. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met info@controlealtdelete.nl

Gastles

Bij buurthuizen, jongerenorganisaties en onderwijsinstanties verzorgen wij gastlessen om ‘etnisch profileren’ bespreekbaar te maken. Dit doen we aan de hand van onze film: Mohammed onderzoekt etnisch profileren. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met info@controlealtdelete.nl

Training (un)consious bias

Politiemensen worden getraind op hun (on)bewuste vooroordelen en stereotype denken. De training is interactief en wordt ondersteund met multimedia van best en worst practises. Altijd wordt een jongere meegenomen die zijn/haar ervaring deelt en open staat om advies te geven. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met info@controlealtdelete.nl

Straatrecht

Blikopeners, IZI Solutions en vooraanstaand discriminatie expert dr. Sinan Çankaya hebben het concept ‘Straatrecht’ in 2014 ontwikkeld. Het doel van Straatrecht is om de relatie tussen burgers, met name jongeren, en de politie te verbeteren en daarmee spanningen op straat tegen te gaan. Lees meer op www.straatrecht.nl